Medycyna pracy i fizjoterapia

Centrum medyczne Profimed

zegar

Katarzyna Sadowska Menedżer ds. klientów Kluczowych

tel 513 806 411
e-mail: k.sadowska@zurs.pl

Dla pracodawcy

  • Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie medycyny pracy

  • Zgodnie z art.12. ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy badania pracowników wykonywane są na podstawie pisemnej umowy, która jest zawierana na czas nie krótszy niż rok. Umowa będzie określać w szczególności: strony umowy, zakres badań, warunki i sposób udzielania świadczeń, sposób kontroli wykonywania postanowień umowy, terminy płatności, sposób rozwiązania umowy, tryb rozstrzygania sporów.

  • Po podpisaniu umowy przez pracodawcę, pracownik może zgłosić się do nas na badania z pisemnym skierowaniem, dowodem osobistym i na czczo do badań laboratoryjnych.

  • Badania wykonywane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie badań lekarskich, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.2016.2067 j.t.)
avatar

Administracja +48 322 589 780
przychodnia@zurs.pl@

avatar

Rejestracja - lekarze specjaliści +48 322 537 442

avatar

Rejestracja - medycyna pracy +48 322 537 134

avatar

Rejestracja - zabiegi rehabilitacyjne +48 322 598 961

avatar

Inspektor Ochrony Danych Łukasz Onysyk
+48 22 211 18 60
iod.hss@impel.pl


ul. Gliwicka 2, 40-079 Katowice

(32) 253-71-34

przychodnia@zurs.pl